Mucur Kilimleri

Kırşehir ve Mu­cur kilimleri XVII. Yüzyıldan iti­baren önemli bir hale gelmiştir. Bu yüzyıl, politikacıdan Osmanlı Dev­letinin zayıflamasına rağmen el sa­natının özellikle de Anadolu Türk Halı sanatının klasik çağının yaşan­dığı bir dönemdir. Gördes, Kula, Ladik, Milas gibi halı merkezleri de yine aynı yüzyılda tanınmaya baş­lanmıştır.

XVIII. Yüzyıldan itiba­ren yabancı sermayenin Anadolu’ya girmesiyle önceki yüzyılın kilim­ciliğinin yerini, Avrupalı halı tüc­carlarının beğenisine terk etmiştir. Osmanlı Devletinin de desteği ile özellikle İngilizler Anadolu kilimle­rini ellerine geçirmişlerdir.

İç Ana­dolu Bölgesinin ünlü halı merkezle­rinden biri de Mucur’dur. Kırşehirin bir ilçesi olan Mucur kilimleri Kır­şehir kilimlerinden farklı bir şekilde gelişmiştir. Günümüzde Mucur çev­resinde halı dokuyan merkez yok denilecek kadar azdır. Mucur mer­kez ile Şatıroğlu, Dolakçı, Acıöz, Gümüşkümbet, Budak, Yazıkınık köylerinde dokunmaktadır.