EDDI Projesi

Early Digital Diagnosis and Intervention (EDDI), “Erken Dijital Tanı ve Müdahale”, İngiltere koordinatörlüğünde; Vakfımızın ortak olarak yer aldığı, Erken Okul Terkine giden süreçte erken tanı, teşhis ve sonrasında geliştirilecek müdahale yollarını geliştirmek, okul eğitiminde çalışan öğretmen ve eğitimcilere içerik desteği, çevrim içi platform üzerinden eğitim desteği vermektir. Projede Türkiye’den 2 kurum yanında Yunanistan, Hollanda ve Fransa’dan ortaklar yer almaktadır.

“EDDI projesi, ESL (Early School Leaving – Erken Okul Terki) sorununa olası çözümler bulmak amacıyla öğretmenlerin, ailelerin ve öğrencilerin eğitimden erken ayrılmanın nedenlerini ve sonuçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. ESL istatistiklerinde iyi durumda olan ülkelerle, yelpazenin diğer ucunda yer alan ülkeler arasındaki uygulama ve müdahalelerin karşılaştırmalı analizinin ESL sorununa sürdürülebilir bir çözüm getireceğine inanıyoruz. Ekonomik ve sosyal hareketlilik üzerindeki etkilerinin yanı sıra, ESL zorbalık, şiddet veya mikro suçlulukla da ilişkilendirilmiştir. ESL, işgücünün ve toplum beklentilerinin gelecekteki başarılı gelişimi için bir tehdittir. Proje teklifine hazırlanırken yapılan literatür taraması, ESL’yi tetikleyen unsurların çeşitlilik gösterdiğini ve bir dizi destekleyici paydaş grubunun katılımıyla karşı konulabileceğini göstermiştir. EDDI projesi, ESL sorununa erken teşhis sağlayan, toplum çapında net ve bütüncül bir eylem planı geliştirmeye yönelik ilk adımdır. Projeye katılan öğrenciler 14-18 yaş aralığındadır ve karma uluslararası gruplar halinde çalışacaklardır. Hitap edilen hedef gruplar, birlikte çalışılan öğretmenler ve okul yılı boyunca farklı nedenlerle okulu terk etme riski taşıyan öğrenciler ile risk belirtileri gösteren öğrencilerdir. Hedef grup, 5 farklı ülkeden toplam 300 kişilik temsili bir örneklem oluşturan sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı geçmişe sahip öğrencileri içerecektir. EDDI’nin başlamasından önce yerel sosyal kurumların, eğitim yetkililerinin ve ICT çözüm ortaklarının desteği alınmıştır. Önerilen 24 ay boyunca EDDI proje faaliyetleri şunları içerecektir: bilgi toplama ve paylaşma, araştırma yapma, anket tasarımı, Avrupa’daki tüm okullar tarafından ESL risk teşhisi uygulamak için kullanılacak bir ICT e-platformu oluşturma. Sonuçların Avrupa okulları, Yüksek Öğretim Kurumları ve Eğitim Otoriteleri üzerinde dönüştürücü etkileri olacaktır. Bu eko-sistem görüşü EDDI konsorsiyumunun oluşum stratejisini yönlendirmiştir.”

Projemizin internet sitesi için LÜTFEN TIKLAYINIZ.


The EDDI project aims to help teachers, families and students to better understand the causality and consequences of leaving education in order to find possible solutions to the ESL (Early School Leaving) problem. We believe that only a comparative analysis of practices and interventions between countries which do well in the ESL statistics and those at the opposite end of the spectrum would deliver a sustainable solution to the ESL problem. Besides economic and social mobility impacts, ESL has been linked to bullying, violence or micro criminality. ESL is a threat to the successful future development of the workforce and community prospects.

In preparation to the project proposal, the literature review showed that the drivers to the ESL vary and can be countered by engaging a number of supporting stakeholder groups. EDDI project is the first step toward developing a clear, holistic community-wide action plan providing early diagnostics to the ESL problem.

The students involved in the project are 14-18 years old and they will work in mixed international groups. The target groups addressed are teachers working with and students who have the risk to leave the school during the school year for different reasons and students showing signs of risk. The target group will include students from socially and economically disadvantaged backgrounds forming a representative sample of 300 in total from 5 different countries. The support of with the support of local social agencies, educational authorities and ICT solution partners has been secured ahead of the EDDI commencement.

During the proposed 24 months the EDDI project activities will include: gathering and exchanging information, conducting research, survey design, creating an ICT e-platform to be used by all school in Europe to implement ESL risk diagnostics.

The results will have transformative effects on European schools, Higher Education Institutions and Educational Authorities. This eco-system view has driven the EDI consortium formation strategy.

PLEASE CLICK HERE for the website of our project.